วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34604 เด็กหญิงสุพิชาญา เจรจา สตรีสิริเกศ 24 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33706 เด็กหญิงจีรนันท์ พรรณา สตรีสิริเกศ 24 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34718 เด็กหญิงนันท์นภัส ญาณัปปสุต สตรีสิริเกศ 24 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33264 นายปุณยวัจน์ จำชาติ สตรีสิริเกศ 24 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34547 เด็กหญิงธิยากรณ์ ศรีคำ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34487 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ฉลาดแย้ม สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34515 เด็กหญิงพิชญาภา สมาน สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34552 เด็กหญิงปรีดี หารบุรุษ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34460 เด็กหญิงชลธิชา ศรีไชย สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34598 เด็กหญิงแพรวา บุญมี สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33723 เด็กหญิงวราภรณ์ อรุณเกตุ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33714 เด็กหญิงนุชพร ธิพันธ์ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34544 เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมคุณ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33794 เด็กหญิงกุลธิดา เเกมรัมย์ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34717 เด็กหญิงนภสิริ เสนาภูดิทกุล สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 569 ถัดไป »