วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33693 เด็กชายณัฐภูมิ ไชยปัญญา สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34710 เด็กหญิงกรรณิกา รัตนาวิวัฒน์ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33786 เด็กชายวิลเลี่ยม ชารล์ส ออสเมนท์ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33263 นายธีระทัศน์ ศิริเวชพันธุ์ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33278 นางสาวศุภพิชญ์ รุญเจริญ สตรีสิริเกศ 23 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34545 เด็กหญิงณีรนุช วรรณทวี สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34535 เด็กชายสิปปกร รัตนวงศ์ สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34507 เด็กหญิงณธีรมาศค์ มะลิพันธุ์ สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34510 เด็กหญิงนิภาวรรณ แก้วปุม สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34467 เด็กหญิงปิยะนันท์ ถึงไชย สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34393 เด็กหญิงอสมาภรณ์ บุญประสพ สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34471 เด็กหญิงภัทรวดี ศิลารักษ์ สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34418 เด็กหญิงนิชานันท์ สำโรง สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34612 เด็กชายธิติกร ปัญญาคม สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33725 เด็กหญิงสหกานต์ธีรา สังข์ขาว สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 569 ถัดไป »