รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0416 เด็กหญิงอิสราพร ชาลากูลพฤฒิ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0417 เด็กชายภัทรวุฒิ ชัยศรี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0418 เด็กหญิงณัฏฐนิชชา เกียรติธนาโอษาร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0419 เด็กชายวิรยุฒม์ พินิจกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0420 เด็กหญิงนัชชา รัตนะโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0421 เด็กหญิงนันท์นภัส อินริสพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0422 เด็กหญิงพิชญาภา พิดพยันต์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0423 เด็กหญิงณัฐภัทร สุมาลย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0424 เด็กหญิงพลอยชล เกษกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0425 เด็กหญิงจินดาชยานันท์ บุญพรนันท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0426 เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงกล้า อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0427 เด็กหญิงใบบุญ ฟองงาม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0428 เด็กชายพีรพัฒน์ นันท์พันท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0429 เด็กชายศุภกฤษฏิ์ พรหมทา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0430 เด็กชายเอกณกร ธรสาธิตกุล อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 580 ถัดไป »