รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0506 เด็กหญิงรุจจิรา พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอนเขียว
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0507 เด็กหญิงณัจฉรียา วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนเขียว
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0508 เด็กหญิงอัญชลีกร สุพร โรงเรียนบ้านดอนเขียว
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0509 เด็กชายธีรพล เสนาภักดิ์ โรงเรียนบ้านดอนเขียว
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0510 เด็กชายสุเมธ วงจันทะเสียง โรงเรียนบ้านดอนเขียว
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0511 เด็กชายวิบุติพล แก้วแสน เคียวนำ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0512 เด็กหญิงมรกต มุทาเวช เคียวนำ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0513 เด็กชายนนดล โกสา โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0514 เด็กชายธราเทพ ใจมนต์ โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0515 เด็กหญิงขวัญข้าว ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0516 เด็กหญืงภัทรานิษฐ์ พูลภิรมย์ โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0517 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีสวัสดิ์ มารีวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0518 เด็กหญิงสิรภัทร ดอนพลัด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0519 เด็กหญิงสุกัญญา อาจญาทา บ้านหนองแคนหนองเทา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0520 เด็กหญิงณัฐวุฒิ บุญนำ บ้านหนองแคนหนองเทา
« ก่อนนี้ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 580 ถัดไป »