รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0206 เด็กชายณภัทร หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0207 เด็กชายจิรเดช อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0208 เด็กหญิงศรัญญา สารชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0209 เด็กหญิงนันท์นลิน อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0210 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0211 เด็กชายกอปรบุญ วิษโณภาส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0212 เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0213 เด็กหญิงธัญญ์นรี ธนะจิตต์สิบ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0214 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ เขตตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0215 เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0216 เด็กหญิงพัชรกันย์ จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0217 เด็กหญิงพรพัชชา บุญส่งดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0218 เด็กหญิงธนวรรณ จิริวิภากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0219 เด็กชายเอกบุรุษ สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0220 เด็กชายอาพันท์ ช่างเพชร อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 580 ถัดไป »