รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0221 เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0222 เด็กหญิงสุธิมา ถาวร โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0223 เด็กหญิงณัฐธิดา ทองแสน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0224 เด็กหญิงศิวพร สุทาบุญ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0225 เด็กหญิงเปมิกา จำปาหอม โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0226 เด็กหญิงปณิดา จำปาหอม โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0227 เด็กชายธีรจุฑาวัช บุญมีวิเศษ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0228 เด็กหญิงรุ่งจิรภิญญา เหลาเพียร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0229 เด็กชายธนภัทร ธรณ์ธันยาทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0230 เด็กชายสุกนต์ธี ดอนพลัด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0231 เด็กหญิงปัณฑิตา ฤทธิโชค บ้านฮ่องขาด
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0232 เด็กหญิงผกามาศ อภัยศิลา บ้านฮ่องขาด
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0233 เด็กหญิงณิรัชชา วิเศษหมื่น บ้านฮ่องขาด
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0234 เด็กหญิงลักษิกา เดชบุญ บ้านฮ่องขาด
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0235 เด็กชายเกื้อ เรื่องเกียรติกุล อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 580 ถัดไป »