รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0311 เด็กหญิงฝนแก้ว แก้วหล่อ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0312 เด็กหญิงสุปะวีณ์ ขันธเสน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0313 เด็กชายคุณาสิน นิตยวัน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0314 เด็กชายนรเสฏญ์ จารุอานยนันท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0315 เด็กชายปภพชัช นาควารินร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0316 เด็กชายพชร อุปฮาด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0317 เด็กหญิงธัญหทัย เหมทอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0318 เด็กหญิงธัญสิริ กันตรี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0319 เด็กหญิงวัทนสิริ หล้าคำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0320 เด็กหญิงภิสฌาธรณ์ โสพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0321 เด็กชายณัฏฐ์พัชร์ ภาวศิลป์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0322 เด็กชายฉัตริน ชีพชาญเดช อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0323 เด็กหญิงสุพิชญ์ญา อินทสถิตยกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0324 เด็กหญิงกุลนัดดา แก้วดี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0325 เด็กหญิงพัชริดา คณานิตย์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 580 ถัดไป »