รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0326 เด็กชายธนภัทร นวลรอด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0327 เด็กหญิงชาลิสา สุตาพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0328 เด็กชายธราเทพ ติยวรนัน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0329 เด็กหญิงนันท์นภัส คำพันธ์ บ้านหนองแคหนองเทา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0330 เด็กชายปริทรรศน์ ชมชิด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0331 เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญจน์ กำจร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0332 เด็กหญิงนภกมล ใจสว่าง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0333 เด็กหญิงอชิรยาญ์ ศรีมงคล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0334 เด็กหญิงภัทรวดี มณีวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0335 เด็กหญิงภัทรชนก ตรีธนรสมุทร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0336 เด็กหญิงพิชญ์ญาพร พะโยมเยื่อม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0337 เด็กหญิงเบญญาภา ยาวงโนภาสร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0338 เด็กหญิงบุปผชาติ บุญศรี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0339 เด็กหญิงอภิสรา บุญเกื้อ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0340 เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 580 ถัดไป »