รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0101 เด็กหญิงอลิสา ชาวสวน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0102 เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0103 เด็กหญิงศุภาวีร์ บันเทิง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0104 เด็กหญิงปุณยนุช เที่ยงแท้ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0105 เด็กหญิงญาณิกา ศิริมานพ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0106 เด็กหญิงณธร ภัทรทิวานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0107 เด็กชายชิตณุพงศ์ โพธิ์งาม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0108 เด็กหญิงชยานี ถวิลหวัง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0109 เด็กหญิงศรัณย์พร พิพัฒน์เยาว์กุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0110 เด็กหญิงนิพาดา สันธนาคร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0111 เด็กชายณธีธรณ์ ป้อมหิน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0112 เด็กหญิงเปรมยุดา วงษ์มณี บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0113 เด็กหญิงปิยวรรณ นาคสิง บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0114 เด็กหญิงอัญชลี วงษ์เงิน บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0115 เด็กหญิงธารารัตน์ โคษา บ้านยางเครือ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 580 ถัดไป »