วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34425 เด็กหญิงพีรกานต์ โพนปลัด สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34374 เด็กหญิงชุติมณฑน์ กองบุญ สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34539 เด็กหญิงจารุวรรณ ทวีแสง สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33626 เด็กหญิงณัชชา นระสิงห์ สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34711 เด็กหญิงกิตติมา ศรีอุฬารวัฒน์ สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33719 เด็กหญิงพลอยมณี ลุนพงษ์ สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34513 เด็กหญิงปราณี พิมาน สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33834 เด็กหญิงกังสดาล กิ่งถา สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33283 เด็กชายภาณุวิชญ์ บุนนาค สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33260 เด็กชายชินวัชร์ แซ่จึง สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33262 นายณัฐชนน เยี่ยมรัมย์ สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33274 นางสาวนันท์นิชา บรรเทิง สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34745 เด็กชายวิศวะโชติค์ จองบุญวัฒนา สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33970 เด็กหญิงบุญสิตา บุญเหลือ สตรีสิริเกศ 20 86 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33968 เด็กหญิงนันทพัทธ์ ตั้งจันทรประภาพ สตรีสิริเกศ 20 86 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 569 ถัดไป »