วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33704 เด็กหญิงขวัญแก้ว ไชยสาร สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33776 เด็กชายกรณ์ดนัย เพ็งปอภาร สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33708 เด็กหญิงชใบแพร พะประโคน สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33710 เด็กหญิงฑิฆัมพร มูลมี สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34507 เด็กหญิงณธีรมาศค์ มะลิพันธุ์ สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34714 เด็กหญิงณัฐณิชา อังคสกุลเกียรติ สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33273 นางสาวทอรุ้ง สุภากุล สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33668 เด็กหญิงชุติศรณ์ ศรีริสิน สตรีสิริเกศ 22 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34499 เด็กหญิงกวิศรา พรหมคุณ สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34501 เด็กหญิงจันทมณี พานพรหม สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34511 เด็กหญิงปนัดดา พิมทา สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34565 เด็กหญิงออมทรัพย์ จวงพันธ์ สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33982 เด็กหญิงสุมณฑา ก้านเหลือง สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33687 เด็กหญิงสมัชญา คชคีลี สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34419 เด็กหญิงเนตรนภา วันทศรี สตรีสิริเกศ 21 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 569 ถัดไป »