วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00001 เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล อนุบาลศรีสะเกษ 45 1 ชนะเลิศ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00031 เด็กหญิงขวัญข้าว ครรณา อนุบาลศรีสะเกษ 43 2 รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00013 เด็กหญิงกมลลดา แก้วพวง อนุบาลศรีสะเกษ 39 3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00045 เด็กหญิงพรทิวา ศรีบุญ เคียวนำ 39 3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00046 เด็กหญิงกัญญาภัค อินสุวรรณ อนุบาลศรีสะเกษ 35 5 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00047 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวนิล อนุบาลศรีสะเกษ 35 5 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00026 เด็กหญิงกมลวรรณ ธุระพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ 34 7 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00043 เด็กหญิงอภิญญา จันทะพร เคียวนำ 34 7 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00024 เด็กหญิงปาลีนา ทุมมา อนุบาลศรีสะเกษ 33 9 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00007 เด็กหญิงฤสฎาภรณ์ พละบุตร อนุบาลศรีสะเกษ 31 10 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00014 เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ 31 10 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00015 เด็กหญิงธนวรรณ จิริวิภากร อนุบาลศรีสะเกษ 31 10 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00018 เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์ อนุบาลศรีสะเกษ 31 10 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00023 เด็กหญิงณัฐษวรรณ นามวิชา อนุบาลศรีสะเกษ 30 14 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00008 เด็กชายอภิสิทธิ์ ปัดชา อนุบาลศรีสะเกษ 29 15 ชมเชย
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 569 ถัดไป »