รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0131 เด็กหญิงวริษา นารี โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0132 เด็กหญิงปาริชาติ อินทคง โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0133 เด็กชายจักรินทร์ พิมพาพันธ์ โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0134 เด็กหญิงศิริปัญญา บัวไย โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0135 เด็กชายปัญชรัฐ แสงมาศ โรงเรียนมารีวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0136 เด็กหญิงปทิตตา สิงห์ภุสัง โรงเรียนทุ่งสว่าง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0137 เด็กหญิงสิริญาพร โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนบ้านแวด
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0138 เด็กหญิงวันวิสาข์ ประวาฬ โรงเรียนบ้านแวด
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0139 เด็กชายฐิติโชติ สังขะพงษ์ โรงเรียนบ้านแวด
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0140 เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0201 เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญหนัก เทศบาล 1 วัดเจียงอี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0202 เด็กหญิงอัญชลีพร มังษา เทศบาล 1 วัดเจียงอี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0203 เด็กหญิงธัญญศิริ คำเครื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งไชยพัฒนานุสรณ์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0204 เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยโคตร อนุบาลอุทุมพรพิสัย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0205 เด็กชายพงศกร ลปะโคน โรงเรียนบ้านทุ่งไชยพัฒนานุสรณ์
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 580 ถัดไป »