วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00009 เด็กหญิงสิริมล พรหมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ 29 15 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00012 เด็กหญิงสุพิชญา สอนบุตรดี อนุบาลศรีสะเกษ 29 15 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00011 เด็กหญิงดาริน ซอนทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษ 28 18 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00030 เด็กหญิงณัฐญาดา คละสกุล อนุบาลศรีสะเกษ 27 19 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00005 เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรียันต์ อนุบาลศรีสะเกษ 26 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00037 เด็กหญิงแพรววนิต ชำนาญการ อนุบาลศรีสะเกษ 26 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00044 เด็กหญิงอภิสรา เพียงทอง เคียวนำ 26 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00004 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสวงบุญ อนุบาลศรีสะเกษ 25 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00016 เด็กชายชัยวัฒน์ วรรณทวี อนุบาลศรีสะเกษ 24 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00039 เด็กหญิงเกษชญา บัวใหญ่ อนุบาลศรีสะเกษ 24 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00042 เด็กหญิงกานต์ติมา แดงงาม อนุบาลศรีสะเกษ 23 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00048 เด็กชายชัยพงค์ วรรณทวี อนุบาลศรีสะเกษ 23 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00002 เด็กหญิงพนิดา ศรีทานี อนุบาลศรีสะเกษ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00003 เด็กหญิงกัลยา อารีย์ อนุบาลศรีสะเกษ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00010 เด็กหญิงกัญญาพัชร สีหะวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 569 ถัดไป »